“උගතමනා ශිල්පයමයි මතු රැකෙනා” as this olden Sinhala phrase depicts whatever we got through education will last forever. As university students, we know the importance of free education and the effect of a better education environment in one’s life. So we all have the responsibility to give today’s students something better than what we received. Bearing this motivation in our mind, and with the aim of adding colours to the world of those little children, “වර්ණ phase 1” came to the stage, as a collective effort of many.

“වර්ණ phase 1” was conducted at Katupuliyankulama Vidyalaya, which is located in a rural area near the border of Wilpaththu forest. The project continued for two days on 22nd and 23rd of December with the collaboration of UoM Leos with many social activists. During this first phase of the project, classrooms and all the furniture within them were repaired and painted to bring a fresh look to the learning environment in the coming new year.
At the end of two days, the project concluded with a success hoping that the little students will love the change they’ll see when the school starts in a few days.

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Uncategorized

A2 CON ’19

14th Annual Leo District Conference will be organized by the Leo district 306 A2 in order to recognize the services done by Leo clubs to the community and to the unprivileged throughout the Leoistic year Read more…

Poverty & Better Life

අපි අකුරට මැලි නොවෙමු

අප ලත් දැනුමින් තවත් අයෙකුගේ දෑස් පෑදීම ඉමහත් පුණ්‍යකර්මයක් වන නිසාවෙන්ම, මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයීය ලියෝ සමාජය විසින් සිදු කරනු ලබන ‘අපි අකුරට මැලි නොවෙමු’ ව්‍යාපෘති මාලාවේ දෙවන සහ තෙවන අදියර, පසුගිය මාර්තු මස ඉතා සාර්ථක Read more…

Uncategorized

Betterment of the Society Video Series

The reason that Leo Club of University of Moratuwa became the Most Outstanding Leo Club in Sri Lanka, in the previous year was the untiring effort of Leos, which made to steer the society towards Read more…

Show Buttons
Hide Buttons