වදනින් තම සිත​ැඟි ලෝකයට හඩඟා කියන්නට වරම් නොලදත් පුංචි සිඟිත්තන්ට තම සිතුවමින් ලෝකය අවදි කරන්නට අවකාශය සලසමින් මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයීය ලියෝ සමාජය වන අපි, පිළියන්දල ලියෝ සමාජය​, බද්දේගම ලියෝ සමාජය​, මත්තේගොඩ ලියෝ සමාජය​, පොල්ගස්​ඕවිට ලියෝ සමාජය සමඟ එක්ව DaVinci සිතුවම් තරඟය රත්මලාන අන්ධ බිහිරි පාසලේ දී පෙබරවාරි 14වන දින පස්වරු 4.00 සිට ප​ැව​ැත්වීමු.


පුංචි සිඟිත්තන් ඉමහත් ආශාවකින් සිතුවම් ඇඳීමේ නිරත වෙද්දී ලියෝ සාමාජිකයන්ද පසෙකට වී නොඉඳ ඔවුන්ගේ වටපිටාව අලංකාර කිරීමට තමන්ගේ දායකත්වයෙන් ලබා දුනි.


තමන්ට සොබාදහමෙන් සිදුවූ අසාධාරණය හමුවේ නොසැලී ලෝකය දිහා නවමු කෝණයකින් බලන්නට දිරිය ලබා දෙමින්ද, නොම​ැකෙන මතක සටහන් රැසක් පුංචි හදවත් වල ඉතිරි කරමින් ද DaVinci සිතුවම් තරඟය නිම වූයේ තවත් අති සාර්ථක ව්‍යාඍතියක් ලෙස ලියෝ දින පොතේ සහන් වෙමිනි.

Categories: Spotlight on Children

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Spotlight on Children

Wings for Dreams

“The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.” -Helen Keller- Actually they aren’t different from us. Difference comes from the way Read more…

Continuous Project

Nena Diyawara 2

Education gives people some knowledge about the world and it is up to them to use it, and change the world into something better in return. Leo Club of University of Moratuwa contributed for the Read more…

Quality Education & Literacy

Nena Diyawara

As a part of the society, we all have the responsibility to take our society to a higher level than where it is today. In order to change the society, we should start developing the Read more…

Show Buttons
Hide Buttons