“ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා” as this famous phrase, healthiness is the best thing ever
we can obtain in our lifetime. Everybody hope to live a healthy life forever. But unfortunately, most of the people suffer from various diseases due to the lack of knowledge and sometimes due to lack of money. We all have the social responsibility on both these cases. As we are gathered through Leo club of University of Moratuwa to serve the society, we could keep a step prior than others do and help those who needed it the most. With this glimpse of hope, we organized a health camp for those who has economic problems, to checkup their illnesses and give them medical advices
and consults.

The project was held as a joint project with the Lions Club of Gaalupura Central in Baddegama on 7th October. The project was successfully ended with the participation of many Leo members and as well as prospects of Leo Club of University of Moratuwa. More than hundred of people got assisted from the camp and we also got good comments  from those who attended on that day.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Health & Nutrition

Symphony of Cure

ජීවිතයේ පුංචි වයසකදීම ගිලන් බවට පත් වුවත් ඔවුන්ද මල් කැකුළු වන් දරුවෝ වෙති. ගතින් දුබලව සිටින ඔවුන්ගේ පුංචි සිත්වලට සතුටක් ගෙන දීම මහඟු සත්කාරයක් වේ. මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ළමා ප්‍රතිකාර අංශයේ සිටින අපේම පුංචි සහෝදර Read more…

Helping hand to differently able & Handicap

ස්නේහ සන්තාන

මිලින සිත් මතට ඉසි සිහිලැල් පිණිදහර ජීවන මංසලේ තනිවූ මිනිසුන් සොයා ඔවුන් වෙනුවෙන් මනුසත්කම අවදි කිරීමට මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයීය ලියෝ සමාජය මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ බෞද්ධ සංගමය සමග එක්ව මෙහෙයුමක් දියත් කළහ. සැප්තැම්බර් මස 30 වන Read more…

Health & Nutrition

Aathma Jeewa

Being born with a human soul is very rare and it is a bless. Therefore, we should spend our whole life to realize the beatitude, which is the peak we can achieve according to our Read more…

Show Buttons
Hide Buttons